6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasası(KVKY) uyarınca,“kimliğinizi belirleyen ya da belirlemeye yarayacak her türlü genel ve özelnitelikli bilgi” kişisel veri olarak yasal koruma altındadır. CEFIC (“Şirket) olarakkişisel verilerinizin güvenliği bizim için son derece önemlidir. Bu yaklaşımla, Şirket olarak başta çalışanlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız, danışmanlarımız olmak Şirketimiz ile ilişkili tüm kişilere ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasası(KVKY)’na uygun olarak işlenmesine, saklanmasına ve korunmasına önem vermekteyiz. “Kişisel verilerin işlenmesi”, bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, sınıflandırılması gibi veriler üzerinde yapılabilecek her türlü işlemi kapsamaktadır. “Veri Sorumlusu” olarak, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaç ve yöntemlerle 6698 sayılı Kanunda ve diğer mevzuatta öngörülen kural ve ilkeler göz önünde tutularak işlemekteyiz.

I- Kişisel Verilerin toplanıp, işlenmesindeki amacımız:

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından, otomatikya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket departmanları ve birimlerince, internet sitesi, sosyal medya araçları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizile müşteri, çalışan, iş ortağı, danışman ya da başka sıfatlarla ilişkinizdevam ettiği sürece güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 Ayrıca, Şirketimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla internet sayfamızı kullandığınızda, şirketimiz ile temas kurduğunuzda, ziyaret ettiğinizde veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği her türlü organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli organizasyon ve çalışmaların yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin fiziki, mekânsal, hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirketimize yönelik öneri ve şikâyetlerin değerlendirilmesi, şirketin piyasa saygınlığının araştırılması amaçları ile işlenebilecektir. Ayrıca mevzuattan kaynaklanan hukuki ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, insan kaynaklarının yönetimi gibi nedenlerle de kişisel veriler işlenebilecektir.Özetlenen bu amaçlar doğrultusunda yapılacak bütün kişisel veri işlemeleriKişisel Veriler Yasası’nın 5 ve 6. Maddeleri ile diğer hükümleri çerçevesinde ve yasada öngörülen ilke, kural ve kısıtlamalara uygun olarak işlenecektir.  

II- İşlenen Kişisel Verilerin Şirketimiz Tarafından Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün vehizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli organizasyon ve çalışmaların yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin fiziki, mekânsal, hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirketimize yönelik öneri ve şikâyetlerin değerlendirilmesi, şirketin piyasa saygınlığının araştırılması amaçları ile iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere,Yasanın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları veamaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

III- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda şirket faaliyetlerinin yasal çerçevede sürdürülebilmesi, geliştirilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşmelerden ve yasalardan doğan ve 3. Şahıslara karşı olan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğrubir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilmektedir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz Kişisel Verileri Koruma Yasası’nın 5. ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen diğer amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

IV-Kişisel Verilerin Korunması Yasasına göre Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

Kişiselveri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu bilgilendirme aşağıda belirtilen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiztalebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.Bu kapsamda kişisel veri sahiplerinin; 

·       Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·       Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgitalep etme,

·       Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinaktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·       Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olmasıhâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·       Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Hakları bulunmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13.maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ileilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. 

Talebinizi “Esentepe Mah. Büyükdere Cad. AstoriaKuleleri No: 127 A Blok Kat: 10 Şişli- İstanbul” adresinekimliğinizi doğrulayan belgeler ile şahsen elden iletebileceğiniz gibi, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemler ile gönderebilir yahut güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Başvurunuza 30 günü geçmemek üzere en kısa zamanda cevap verilecektir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasası’nda kişiselveri sahiplerine Yasa’nın 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bir kısım taleplerde bulunma hakkı öngörülmüştür.

Yasanın 11. maddesindeki hakların kullanılması amacıyla Şirketimize yapılacak başvuruların yazılı olarak ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle yapılması gerekmektedir (Md.13). Şirketimiz, “veri sorumlusu” sıfatıyla başvurunuza engeç 30 gün içerisinde cevap verecektir.

Şirketimize bilgi talepleri için yapılacak başvuruları kolaylaştırmak amacı ile hazırlanan formun doldurulup imzalandıktan sonra;

·  Şahsen,

·  Noter vasıtasıyla,

Şirketimize iletilmesi olacaktır.

5070 sayılı Elektronik İmza Yasasında tanımlanan “Güvenli Elektronik İmza” ile imzalanarak, Şirketimizin elektronik posta adresine gönderilmesi ilede başvuru yapılması mümkündür.  

Ayrıca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ileride belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemlerle ilgili ayrı bir bilgilendirme yapılacaktır. 

Yukarıda da belirtildiği üzere, Şirketimize iletilmiş olan başvurularınız Yasanın 13’üncü maddesi gereğince, isteminizin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız yine yasa hükmü uyarınca yazılı olarak ya da elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. 

İlgili belgeye aşağıdan ulaşabilirsiniz:

09-05-2018 tarihli belge için tıklayınız.